چاپ کارت ویزیت

کارت ویزیت در کلامی خالصه و رسا، وسیله ایست ابتدا برای معرفی شما و سپس ارائه راه های تماس با
شما. کارت ویزیت این وظیفه را برعهده دارد و هیچ وظیفه عمده دیگری برای شما به طور مستقیم بازی نمی کند. کارت
ویزیت برای تبلیغات و بازاریابی شما به طور مستقیم استفاده نمی شود. اما شاید بتوان گفت به دلیل اینکه اولین مرحله
تعامل شما با مشتری یا ارباب رجوع توسط ارائه کارت ویزیتتان می باشد و از آنجا که برخورد اول همیشه مهم و تاثیر
گذار خواهد بود، کارت ویزیت به طور غیر مستقیم بخشی از کار بازاریابی و تبلیغات شما را برعهده خواهد داشت.
تاریخچه کارت ویزیت به آنجا برمی گردد که شاهزادگان و اشرافزاده ها برای دیدار با اشخاص مهم دیگر، کاغذ یا پوستین
و یا چیزی شبیه آن را جلوتر برای شخص ملاقات شونده، می فرستادند تا خود را به او معرفی کرده، از سوابق اشرافزادگی
خود نوشته و قرار رسمی ملاقات را با او بگذارند. در واقع این همان تعامل اول با مخاطب بوده که شخص ملاقات کننده از
خود به مخاطب ارائه می داده است و اهمیت معرفی ابتدایی را نشان میدهد.

نمونه کارها

تعرفه چاپ کارت ویزیت

کارت ویزیت یک رو توافقی مشاهده نمونه
کارت ویزیت دو رو توافقی مشاهده نمونه
کارت ویزیت pvc توافقی مشاهده نمونه
کارت ویزیت طراحی خاص توافقی مشاهده نمونه

سفارش چاپ