چاپ پوستر

که به آن اعلان،آفیش و پلاکات نیز میگویند، یا دیوارکوب، (poster: انگلیسی)پوستر
بزرگ هستند برکه روی آنها نوشته ها، طرح ها، نقاشی ها و نظایر آن چاپ صفحات کاغذی درابعاد تقریبا
شده است. پوسترها به منظور نصب شدن برروی دیوارها یا دیگر سطوح عمودی تعبیه شده اند. پوسترها از نوشته تشکیل شده اند اما ممکن است یک پوستر دارای نقاشی محض یا نوشته تنها باشد. معمولی از نقاشی
پوسترها ممکن است برای جلب توجه یا اطلاع رسانی برروی دیوارها و دیگر مکان های تبلیغاتی چسبانده شوند.
باشد یا برای تکثیر یک اثر هنری با اهداف پوسترها چند منظوره است، یک پوستر ممکن است برای تبلیغات
هدف اقتصادی و فرهنگی و فروش ارزان قیمت از آن استفاده شود. از پوسترها برای امور آموزشی نیزاستفاده
زیادی میشود.

نمونه کارها

تعرفه چاپ پوستر

پوستر تبلیغاتی کلاس A توافقی مشاهده نمونه
پوستر تبلیغاتی کلاس B توافقی مشاهده نمونه
پوستر و آگهی بازاری توافقی مشاهده نمونه

سفارش چاپ