چاپ برچسب و لیبل

برچسب ظریفی که بر روی کالا چسبانده می شود لیبل نام دارد. لیبل حاوی اطلاعاتی درباره مشخصات یک کالا یا شی می باشد. لیبل روی اجسام چسبانده می شود در حالی که موارد مشابه مانند ”تگ“ برروی اجسام (توسط نخ یا پلاستیک) نصب می شوند که این مورد درباره همه اجسام امکان پذیر نمی باشد. قیمت لیبل در مقایسه با تگ و موارد مشابه ارزان تر است. استفاده رسمی از لیبل و بارکد به سال 1930 باز میگردد. علت به کارگیری لیبل سرعت بخشیدن به امور مربوط به خرید و فروش بود و تکنیک های مورد استفاده دراین باره، هنوز هم در حال پیشرفت است.

نمونه کارها

تعرفه چاپ برچسب و لیبل

لیبل A توافقی مشاهده نمونه
لیبل بازاری توافقی مشاهده نمونه
اتکت کالا A توافقی مشاهده نمونه
اتکت بازاری توافقی مشاهده نمونه

سفارش طراحی