طراحی کاراکتر

کاراکتر تبلیغاتی، شخصیتی است مجازی که توسط یک طراح یا گرافیست برای تأثیرگذاری و ارتباط هرچه بیشتر یک برند با مخاطبین طراحی و خلق می شود. به بیان دیگر کاراکتر تبلیغاتی وسیله ای است که به کمک آن برندها، شرکت ها و کمپانی ها می توانند ارتباطی تأثیرگذار و ماندگار را با مخاطبین خود برقرار کنند. هدف از خلق یک کاراکتر برای یک برند، ارتقاء هویت سازمانی آن برند و یا ایجاد شرایطی برای برقراری ارتباط بیشتر با مخاطب می باشد. شاید یک کمپانی مطرح و بزرگ را بسیاری از افراد از روی لوگوی آن برند و یا نام آن برند بشناسند ولی زمانی که کاراکتری برای این برند خلق می شود و محصوالت یا خدمات آن برند با استفاده از این کاراکتر به مخاطب عرضه می شوند، این امر باعث تأثیرگذاری بیشتر در ذهن مخاطب می گردد.

نمونه کارها

تعرفه طراحی کاراکتر

طراحی کاراکتر انمیشن توافقی مشاهده نمونه
طراحی کاراکتر تبلیغاتی درجه A توافقی مشاهده نمونه
طراحی کاراکتر توافقی مشاهده نمونه

سفارش طراحی