طراحی ادوات اداری

طراحی ست اداری باید بر اساس اصول خاصی انجام شود؛ تا بتواند در حوزه های مختلف از اثرگذاری کافی
برخوردار باشد. یک ست اداری با طراحی نامناسب، میتواند دیدگاه بدی را نزد مشتریان هر کسب و کار ایجاد کند؛ و حتی موجب
آشفتگی و بی نظمی درون سازمانی شود. در حالی که طراحی ست اداری بر اساس اصول صحیح، ابزاری قدرتمند را برای ایجاد
بهبود های سازمانی در حوزه های گوناگون فراهم میکند. در این نوشته درباره اصول طراحی ست اداری نکات مهمی بیان شده
است. نکاتی که میتواند راهنمای مناسبی برای این طراحی اصولی باشد.

نمونه کارها

تعرفه طراحی ادوات اداری

سربرگ یک رو توافقی مشاهده نمونه
سربرگ دو رو توافقی مشاهده نمونه
سررسید توافقی مشاهده نمونه
نسخه توافقی مشاهده نمونه
فاکتور توافقی مشاهده نمونه
خودکار توافقی مشاهده نمونه
لیوان توافقی مشاهده نمونه
فولدر توافقی مشاهده نمونه
ساعت توافقی مشاهده نمونه
تقویم رو میزی توافقی مشاهده نمونه
تقویم دیواری توافقی مشاهده نمونه
نشان – پلاک توافقی مشاهده نمونه
برچسب A توافقی مشاهده نمونه
برچسب B توافقی مشاهده نمونه
برچسب C توافقی مشاهده نمونه
پاکت نامه توافقی مشاهده نمونه
پرچم توافقی مشاهده نمونه
طراحی مهر اختصاصی توافقی مشاهده نمونه

سفارش طراحی